Regulamin przewozu osób i bagażu - TAXI ZĄBKI taksówka osobowa

Przejdź do treści

Regulamin przewozu osób i bagażu


Dz.U.1995.102.508
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 21 sierpnia 1995 r.
w sprawie przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.

(Dz. U. z dnia 6 września 1995 r.)
Na podstawie art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe (Dz. U. Nr 53, poz. 272, z 1991 r. Nr 107, poz. 462 i z 1994 r. Nr 111, poz. 536) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Przepisy ogólne

§1.Pasażer może dokonać wyboru taksówki.

§2.Z prawej strony przedniej szyby taksówki powinno znajdować się oznakowanie widoczne z zewnątrz pojazdu, informujące czy taksówka jest wolna.

§3.Kierowca taksówki jest obowiązany wykonać zamówiony przewóz najkrótszą drogą, chyba że pasażer godzi się na przewóz inną drogą lub gdy tego żąda.

§4.1.Kierowca taksówki może przewozić pasażerów lub bagaż tylko po uprzednim włączeniu sprawnie działającego i zalegalizowanego taksometru, niezwłocznie po zajęciu przez pasażera miejsca w taksówce; taksometr powinien być zainstalowany w miejscu umożliwiającym swobodne odczytanie jego wskazań.

2.Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany niezwłocznie przełączyć taksometr na pozycję "kasa".

§5.Ustaloną na podstawie przepisów szczególnych należność za przejazd taksówką określają wskazania taksometru; pasażer jest obowiązany uiścić należność nie później niż w chwili zwolnienia pojazdu.

§6.1.Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany wydać rachunek za przejazd.

2.Rachunek powinien zawierać w szczególności datę wystawienia, oznaczenie odbiorcy rachunku, kwotę należności za przejazd oraz pieczęć z danymi identyfikacyjnymi kierowcy (imię, nazwisko, adres, numer boczny taksówki).

3.Na żądanie pasażera kierowca jest obowiązany do określenia w rachunku trasy przewozu.

§7.1.Po zakończeniu przewozu kierowca jest obowiązany przypomnieć o zabraniu bagażu oraz sprawdzić czy pasażer nie pozostawił w pojeździe jakichkolwiek przedmiotów.

2.W razie znalezienia rzeczy pozostawionych przez pasażera, kierowca taksówki postępuje z nimi stosownie do przepisów o rzeczach znalezionych.

§8.Pasażer jest odpowiedzialny za powstałe z jego winy uszkodzenia lub zanieczyszczenie pojazdu na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Rozdział 2
Przewóz osób

§9.1.Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, z którego sam korzysta, inne osoby na wolne miejsca, bez uiszczania za to dodatkowych należności.

2.Kierowca bez zgody pasażera nie może dysponować wolnymi miejscami w taksówce.

3.Należność za przejazd taksówką reguluje tylko jeden pasażer; kierowca nie może żądać zapłaty od pozostałych osób znajdujących się w taksówce, bez względu na okoliczności, w jakich korzystali oni z przejazdu.

§10.Zezwala się na przewóz dzieci tylko pod opieką dorosłych, chyba że osoba, pod której opieką dziecko się znajduje, upoważnia kierowcę do przewiezienia dziecka samego; w takim razie należność za usługę uiszczają rodzice lub opiekunowie z góry.

§11.Kierowca taksówki, w miarę możliwości, powinien uwzględnić pierwszeństwo przewozu osób wymagających natychmiastowej pomocy lub znajdujących się w szczególnej potrzebie.

Rozdział 3
Przewóz bagażu w taksówce osobowej

§12.1.Pasażer ma prawo zabrać ze sobą do pojazdu, bez uiszczenia dodatkowej należności, bagaż podręczny oraz, za zgodą kierowcy, psy lub inne małe zwierzęta domowe, które można umieścić tak, aby nie uszkodziły lub nie zanieczyściły pojazdu, a ich ciężar i wielkość nie przekraczają dopuszczalnej ładowności pojazdu i nie zagrażają bezpieczeństwu jazdy.

2.Do bagażu podręcznego zalicza się w szczególności walizki, plecaki, worki turystyczne oraz inne przedmioty, które zarówno swoją wielkością, jak i sposobem opakowania nie spowodują uszkodzenia lub zanieczyszczenia pojazdu oraz nie ograniczą pola widzenia kierowcy i nie utrudnią prowadzenia pojazdu.

3.Z zachowaniem warunków określonych w ust. 1 i 2 dopuszcza się przewóz w szczególności nart z kijami, wózków dziecinnych, inwalidzkich składanych oraz - na ryzyko pasażera - m.in. telewizorów i radioodbiorników.

§13.1.Bagaż podręczny pasażera można przewozić w bagażniku znajdującym się wewnątrz lub na dachu taksówki.

2.Bagażnik taksówki powinien być utrzymany w należytej czystości i wolny od wszelkiego sprzętu dodatkowego (poza sprzętem służącym do napraw samochodu).

3.Dopuszcza się przewóz bagażu podręcznego wewnątrz taksówki z zachowaniem warunków, o których mowa w § 12 ust. 2.

§14.Zabrania się przewozu taksówkami osobowymi przedmiotów i materiałów niebezpiecznych w szczególności broni, materiałów łatwo palnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących przedmiotów cuchnących oraz zwłok i szczątków ludzkich.

Rozdział 4
Przewóz bagażu w taksówce bagażowej

§15.1.Taksówką bagażową należy przewozić rzeczy w sposób zgodny z przepisami ruchu drogowego.

2.Taksówką bagażową można również przewozić zwierzęta w klatkach, skrzyniach itp., jeżeli nie zagraża to bezpieczeństwu jazdy, chyba że jest to sprzeczne z przepisami szczególnymi.

§16.Pasażer przewożący bagaż taksówką bagażową może zająć miejsce obok kierowcy.

§17.Kierowca taksówki bagażowej, na żądanie pasażera, powinien udzielić pomocy przy załadowaniu i wyładowaniu przewożonego bagażu za umówionym wynagrodzeniem.

Rozdział 5
Przepisy końcowe

§18.1.Kierowca taksówki jest obowiązany, na żądanie pasażera, udostępnić mu do wglądu egzemplarz przepisów porządkowych związanych z przewozem osób i bagażu taksówkami.

2.W każdej taksówce powinna być zamieszczona widoczna informacja dotycząca w szczególności:

1)stawki należności za 1 km przejazdu,

2)organu właściwego do rozpatrywania skarg i wniosków w sprawach świadczonych usług przewozowych,

3)posiadania przez kierowcę egzemplarza przepisów porządkowych, o których mowa w ust. 1.

3.Kierowca taksówki może umieścić w pojeździe wywieszkę z prośbą o niepalenie tytoniu.

§19.Jeżeli w czasie trwania przewozu następuje zmiana taryfy dziennej na nocną lub odwrotnie albo jeżeli następuje przekroczenie granicy strefy opłaty taryfowej, kierowca jest obowiązany przełączyć taksometr na odpowiednią taryfę i powiadomić o tym pasażera.

§20.W razie zaprzestania prowadzenia działalności polegającej na przewozie osób lub bagażu taksówką, wymagane oznaczenie taksówki powinno być zlikwidowane lub co najmniej zasłonięte.

§21.Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Wróć do spisu treści